Hosgeldiniz Tarih - Saat
Future Rabbit Online Music
DENİZLİ
Denizli hava durumu
En Düşük : 11°C
En Yüksek : 18°C

Ilan Tarihi : 0000-00-00
Ilan Sonlanma Tarihi : 0000-00-00
Çardak Hava Meydan K.lığı

 

Çardak Hava Meydan K.lığında Bulunan 8.000 Balya Yabani Ot (20-25 Kg. balyalar halinde biçilmemiş vaziyette) 3212 Sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması Hakkında Kanun Kapsamında Kapalı Teklif Açık Artırma Usulü  ile satılacaktır. Satışa ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
1-İdarenin
a) Adresi
:
11'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı Mehmetçik Mah. Lise-1 Cad. 2/1 20100 DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası
:
2588512424 - 2588512167
c) Uygulanacak İhale Usulu
:
3212 Sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış,Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması Hakkında Kanun Kapsamında Kapalı Teklif Açık Artırma Usulü (Satış) yapılacaktır.
2-Satış konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
8.000 Balya Yabani Ot (20-25 Kg. Biçilmemiş)
b) Teslim yeri/İşin Yapılacağı Yer
:
Çardak Hava Meydan Komutanlığı Çardak /  DENİZLİ
c) Teslim tarihleri(İşin Başlama ve Bitim Tarihi)
:
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45(Kırkbeş) iş günü içerisinde toplama işlemi tamamlanacaktır.
3-Satışın
a) Yapılacağı yer
:
11’inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı - Mehmetçik Mah. Lise-1 Cad. 2/1 DENİZLİ
b) Tarihi ve saati
:
05.06.2011     11:30
4. Satışa katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Satışa katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Satış bedelinin %3’ü üzerinden yatırılacak geçici teminat belgesi,
4.1.5. Bu ihaleye katılabilmek için istekliler tarafından 2012 yılı içerisinde alınmış Arşivli Sabıka Sicil Kayıt Belgesinin aslı,
 
5. Satışa sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
6. Satış dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TL (Türk Lirası) karşılığı 11’inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı DENİZLİ adresinden satın alınabilir. 
7. Satışa teklif verecek olanların satış dokümanını satın almaları zorunludur. 
8. Teklifler, satış tarih ve saatine kadar 11’inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı - Mehmetçik Mah. Lise-1 Cad. 2/1 DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. En yüksek veren istekli, ile Sözleşme ve Güvenlik protokolü imzalanacaktır.
10.Bu satışta  8.000 Balya için teklif verilecektir. 
11.  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, satış tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 
Basın Dnz 994 www.bik.gov.tr

 

Şuan görüntülemekte olduğunuz İlan 2012-05-24 11:25:57 tarihinde yayınlanmış